Internationell samverkan

Projektets syfte:

Projektet ska bidra till samverkan mellan Leader Mälardalen och LAG i andra länder enligt intentionerna i vår strategi. På så sätt kan vi ta tillvara redan insamlade erfarenheter och sedan tidigare upparbetade kontakter från förra programperioden. Projektet planeras generera genomförandeprojekt inom alla våra insatsområden. Inom projekt kommer vi i första hand att arbeta med våra etablerade samarbetspartners i enlighet med vår strategi, men även ha dörren öppen för nya samarbeten med andra LAG eller liknande grupper i och utanför EU.

Inom Leader Mälardalens LAG har en arbetsgrupp skapats och kontakter med LAG i andra länder har tagits för att skapa samverkansprojekt. Projektet kommer fokusera på ungas möjligheter till erfarenhetsutbyte genom olika mötesplatser.

Mål inom projektet:

Minst ett genomförandeprojekt inom samverkansåtgärden skall ha initierats inom vart och ett av våra fyra insatsområden. Vi har etablerat långsiktiga och hållbara samarbeten med de andra leaderområdena. Minst 4 genomförandeprojekt skall ha initierats av projektet.

Kontaktperson:

Mia Lundqvist

070–3657520

mia@leadermalardalen.se

Projektet Internationell Samverkan finansieras av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.