Beslutade Småprojekt

Beslutade projekt
1. Veckholm, Enköpings kommun.
I Veckholm genomförs en inspirationskväll kring Lokal energi- och resursanalys som metod för bygdeutveckling. Det blir en workshop på temat och målet är ett fortsatt arbete för att skapa en hållbar bygdeutveckling som löser gemensamma behov tillsammans.

Projektet genomförde workshop 1/3 2018 i Lokal energi- och resursanalys i Veckholm. Hembygdsföreningen arbetade sedan vidare med ansökan för ett utvecklingsprojekt med LERA som metod, genom Leader. Projektet fick avslag av LAG. Projektgruppen har därefter diskuterat andra möjligheter för att arbeta med lokal hållbar utveckling.

2. Dingtuna, Västerås kommun.
I Dingtuna genomförs under året ett projekt för att öka kunskapen om biodling, med föreläsningar, uppsatt biodling att titta på och visningar i biskötsel.

Projektet genomförde två workshops med visning och information om livet i bikupan och biskötsel, och genomförde föreläsningar och visning av honungsslungning under två olika marknadsdagar. Under hela projektet kunde boende i Dingtuna besöka en visningskupa centralt placerad i orten.  Projektgruppen har efter projektet valt att fortsätta med visningskupan, efter stort intresse och uppskattning från boende. Flertalet besökare under projektets aktiviteter har också uttryckt intresse för att starta egen biodling.

3. Håbo kommun.
LRF Håbo driver projektet, och kretsloppsbaserade avloppslösningar som är temat. Projektet kommer bidra till att ge bygden mer kunskap om ämnet, och bjuda in till dialog mellan lantbrukare, kommun och boende för att skapa större förståelse och kunskap kring kretsloppsbaserade lösningar. Workshops, dialogmöten, informationsspridning och studiebesök är några av aktiviteterna.

Projektet genomförde föreläsningar med forskare och teknikföretag, deltog i mässor samt utställningar. Slutligen genomfördes även studiebesök. Efter projektet har projektgruppen arbetat vidare med att sprida kunskap om kretsloppsanpassade avlopp, och fördjupat samarbete med kommunala och privata aktörer. Projektet sökte även ett ytterligare småprojekt för ett studiebesök till Hölöverket i Södertälje kommun.

4. Målhammar, Västerås kommun.
Projektet ”Textila spår” som kommer bidra till lokal hållbarhet genom att öka kunskap, eget skapande och medvetenhet kring kläder och textilier. Workshops och föreläsningar om återbruk, materialvård, hantverk och hållbar konsumtion inom textilier kommer vara öppna för deltagare på Målhammar galleri under sommaren 2018.

Projektet bidrog till stort intresse genom utställningen och workshops inom området. Utställningen kommer sättas upp i flera delar av landet framöver, projektgruppen har även föreläst på högstadieskolan i Fjärdhundra som ett led av projektet. Framöver planeras en bok på temat för att sprida erfarenheter och kunskap inom området.

5. Öråker Gård, Upplands Bro Kommun
Projektet ”Bokashi i Ladan” kommer bidra till lokal hållbarhet genom att 40 st hushåll från sommar till höst får möjlighet att lära sig om Bokashi, fermentering av matavfall som blir till näringsrik levande jord. Deltagarna kommer få delta i workshops och föreläsningar om hur bokashi går till, få tillgång till material för att starta egen fermentering hemma. Deltagargruppen utbyter erfarenhet och funderingar tillsammans med kurshållarna, under fysiska träffar och digitalt.  Projektets träffar sker på Öråker Gård under sommaren och höst 2018.

Projektet engagerade 40 hushåll att prova på fermentering av sitt hushållsavfall. Utöver det arrangerades kunskapsträffar och en facebookgrupp där deltagarna kunde mötas, dela erfarenheter och ställa frågor. Efter projektets avslut har 35 st deltagare fortsatt med fermentering av matavfall, i Ladan Öråker kommer möjlighet finnas fortsättningsvis att testa på Bokashi.

6. Medåker, Arboga Kommun
I Medåker genomförs ett projekt på temat solenergi för att undersöka möjligheterna med gemensamma, eller enskilda, anläggningar. Inom projektet kommer deltagarna får grundlig information om solceller och arbeta vidare i grupper för att undersöka lokala förutsättningar. I projektets slutfas kommer beslut tas hur lokalsamhället kan gå vidare med gemensam solcellspark, eller individuella anläggningar.

Projektet genomförde föreläsningar och arbetsmöten för att i grupp undersöka möjligheterna för gemensam eller enskilda installationer av solceller. Projektet visade att intresset var mindre för gemensamma anläggningar, och desto större för enskilda. Projektgruppen kommer efter undersöka möjlighet vidare för att fortsätta.

7. Fjärdhundraland, Enköpings kommun
Föreningen Fjärdhundraland vill utveckla området från bil- till cykeldestination. Projektet kommer dels vara en uppstart på en cykelled, och dels skapa möjligheter för cykeluthyrning. Under sommaren invigs cykelleden av Landshövdingen i Uppsala Län tillsammans med föreningens medlemmar. Efter projektet kommer det finnas färdiga rutter som gör det enkelt att turista klimatsmart i Fjärdhundraland.

Projektet bidrog till att det nu finns möjlighet att hyra cyklar för att ta sig runt på den cykelled med audioguide som också var en del i projektet. Cykelleden lanserades inför sommaren och fick stor uppmärksamhet. Framöver kommer föreningen Fjärdhundraland utveckla cykelturismen, samt paketering omkring den.

8. Ekeby, Hallstahammar kommun
Ekeby BK vill utveckla en plattform för att återbruka cyklar, och samtidigt skapa förutsättningar för unga invandrare att utveckla företagande, projektledning, hållbar utveckling inom cirkulär ekonomi. Deltagarna kommer får kompetenshöjning inom hållbarhet, reparationsteknik och företagande. Förhoppningen är att projektet är startskottet för fler hållbara entreprenörer.

Projektet fick tyvärr ställas.

9. Västerås kommun
Projektet ”Fiskodling på land” vill utforska hållbar fiskodling. Projektet har också som syfte att undersöka hur detta kan vara en möjlig växande näring för landsbygdsföretagande. Föreläsningar, seminarier och studiebesök kommer arrangeras inom projektet.

Projektet genomförde föreläsningar och studiebesök. Stor vikt lades vid att deltagarna skulle få kunskap kring hur förutsättningarna ser ut för fiskodling på land, regler och möjliga anläggningar. Efter projektets slut har projektgruppen arbetat vidare för att ansöka om ett projektstöd för att skapa pilotprojekt kring hållbar fiskodling på land, för mindre anläggningar.

10. Ull för livet. Kommunerna Arboga, Köping, Hallstahammar och Västerås.
Idag slängs i Sverige ca 1 000 ton ull per år. Hur kan ullen användas som material och värderas som en viktig del i att skapa hållbarhet? Nu påbörjas ett projekt för att bidra till ett hållbart samhälle och för att fler ska upptäcka den fantastiska ullen.  Målet är att förutom genomförandet bidra till att öka kunskapen om ull i allmänhet och lokala producenter i synnerhet som i sin tur kan bidra till en ökad efterfrågan på lokala produkter.

Ett brett samarbete mellan slöjd- och hantverksföreningar: Norbergs Bergslags hemslöjdsförening, Kolbäcksdalens slöjdarförening, Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverks-förening, Sala slöjd- och hantverksförening, Surahammars konst- och hantverksgille och Västerås slöjd- och hantverksförening. Under hela programverksamheten sker samverkan med Västmanlands fåravelsföreningar. Projektet är en del av vandringsutställningen Ull för livet med programverksamhet på sex orter under fem veckor hösten 2018, v 36–40 i Västmanlands län, där Leader Mälardalen stöttar arrangemangen inom Leaderområdet.

Projektet involverade ett stort antal besökare och fick stor uppmärksamhet. Projektgruppen bestod av flera lokala slöjdgrupper i samverkan med fåravelsförbundet och Västmanlands Hemslöjdsförbund. Förutom att projektet skapat samarbete som lever vidare har också klimatsmart slöjd blivit ett varumärke att arbeta och synliggöra vidare.

11. Gröna Dalen trädgårdspark, Håbo Kommun.
Hur kan en stad möta krav på att ökad möjlighet till matproduktion, och samtidigt bidra till levande stadsmiljö? Trädgårdar var tidigare rika på odlingsytor som tillhörde de mest produktiva i stadsmiljön.  Det kan de bli igen. Idag växer samodlingar, skogsträdgårdar och blomsterängar upp i parkernas miljö runt om i Sverige- vilka möjligheter finns i Håbo?

Projektet har som mål att bidra till diskussion och kunskap om parkernas möjliga roll inför arbetet med en ny översiktsplan över Håbo, och projektet som heter Gröna Dalen stadspark. Inom projektet arrangeras föreläsningar och workshops. Målet är att tillsammans skriva ett samrådsyttrande och påverka hur Gröna Dalens stadspark utvecklas. Projektet är öppen för allmänheten och opolitiskt och detta görs i samarbete med Naturskyddsföreningen Håbo och Omställning Håbo som är en del i Omställning Sverige, den svenska delen i det internationella Transition Towns-nätverket.

Projektet genomförde föreläsning om omställning och skogsträdgården som en förebild. Efter föreläsningen skapades en grupp som arbetade vidare på den skrivelse som blev ett yttrande för Detaljplaneprogrammet.
Gruppen har träffats vidare genom bokcirkel för att fortsätta diskussion och arbete med lokal matproduktion.

12. Strömsholm, Hallstahammar Kommun.
I Strömsholm drivs projektet ”Marknad i Strömsholm”, en satsning för en marknadsdag 16/9 2018 för lokala matproducenter och konsthantverkare. Att köpa lokalt bidrar till en starkare lokal ekonomi, som ger möjlighet till mer lokal hållbar utveckling.

Projektet drivs av Kanalnätet och Destination Strömsholm och ambitionen är att marknaden blir återkommande. Genom projektet skapas också ett bredare nätverk mellan producenterna som kan bidra till att stärka engagemanget för att samverka för att tillsammans nå närkonsumenter. Samtidigt bidrar det till att ge konsumenterna kunskap om all fantastisk mat som produceras omkring Strömsholm.

Projektet blev ett uppskattat evenemang i Strömsholm, och en drog många besökare. Projektgruppen har efter projektet valt att titta vidare på att fortsätta evenemanget även näst år.