Framtiden

Leader Mälardalen har nu avslutat arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för vårt Leaderområde. Vi har utgått från behoven och förutsättningarna i området och enats om vad vi ska arbeta med och vilka mål vi ska uppnå i den kommande verksamhetsperioden 2023-2027.

Ni som bor, lever och verkar i Leaderområdet vet bäst vilka förutsättningar och behov som finns lokalt hos er och därför har era åsikter varit mycket viktiga i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi. Vi har på olika sätt försökt samla in en bred bild av områdets behov och möjligheter. Vi har även velat skapa engagemang och delaktighet i lokal utveckling och även inspirera till idéer och nätverkande i Leaderområdet.

Den nya utvecklingsstrategin kommer liksom nuvarande strategi att fungera som Leader Mälardalens styrande dokument. Det är innehållet i strategin som styr vilka projekt som ska stöttas av Leader Mälardalen. Strategin utgår från områdets förutsättningar, har samordnats med andra planer och målsättningar inom Leaderområdet och är framför allt väl förankrad hos er som bor lever och verkar i Leaderområdet.

Leader Mälardalens område består idag av södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, Arboga, Köpings, Hallstahammars, Västerås (utanför Västerås tätort) och Enköpings (utanför Enköpings tätort), Håbo och Upplands-Bro kommuner. I perioden 2023-2027 kommer även Kungsörs kommun att ingå i Leader Mälardalen. Det är en naturlig förändring, eftersom både föreningar, företag och offentliga aktörer redan idag har väldigt mycket samverkan med framför allt Köpings och Arboga kommuner.

Under 2021 har det till och med september varit möjligt att på olika sätt vara med och påverka innehållet i strategin. Vi har haft ett antal öppna dialogmöten under vintern och våren, haft en enkät tillgänglig på vår webbsida, samt haft olika versioner av strategin ute på remiss och tillgänglig på webbsidan, för att så många som möjligt skulle få möjlighet att bidra till innehållet i strategin. 

Nu finns en färdig strategi, som skickas in till Jordbruksverket tillsammans med ansökan om att få bilda Leaderområde under programperioden 2023-2027.

I juni 2022 får vi veta om vår strategi prioriterats. I så fall kommer en ny förening att bildas, som kan påbörja arbetet med den nya verksamheten i Leader Mälardalen i januari 2023.

Läs den färdiga strategin här: 

Lokal utvecklingsstrategi Leader Mälardalen 2023-2027