Framtiden

Leader Mälardalen tar just nu fram en ny utvecklingsstrategi för vårt Leaderområde. Vi utgår från behoven och förutsättningarna i området och enas om vad vi ska arbeta med och vilka mål vi ska uppnå i den kommande verksamhetsperioden 2023-2027.

Var med och påverka innehållet i strategin du också!

Remissversion Lokal utvecklingsstrategi Leader Mälardalen

Alla som bor, lever och verkar i vårt område är välkomna att lämna synpunkter på strategin senast 22 september 2021.
Mejla synpunkter och kommentarer till:
mia@leadermalardalen.se 

Det finns även möjlighet att bidra till strategiarbetet genom att svara på en kort enkät!

Ni som bor, lever och verkar i Leaderområdet vet bäst vilka förutsättningar och behov som finns lokalt hos er och därför är era åsikter mycket viktiga i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi. I processen använder vi oss bland annat av dialogmöten, enkäter och remisser. Vi försöker på olika sätt samla in en bred bild av områdets behov och möjligheter. Vi vill skapa engagemang och delaktighet i lokal utveckling och även inspirera till idéer och nätverkande i Leaderområdet.

Den nya utvecklingsstrategin kommer liksom nuvarande strategi att fungera som Leader Mälardalens styrande dokument. Det är innehållet i strategin som styr vilka projekt som ska stöttas av Leader Mälardalen. Strategin ska utgå från områdets förutsättningar, samordnas med andra planer och målsättningar inom Leaderområdet och framför allt vara väl förankrad hos er som bor lever och verkar i Leaderområdet.

Leader Mälardalens område består idag av södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, Arboga, Köpings, Hallstahammars, Västerås (utanför Västerås tätort) och Enköpings (utanför Enköpings tätort), Håbo och Upplands-Bro kommuner. I perioden 2023-2027 kommer även Kungsörs kommun att ingå i Leader Mälardalen. Det är en naturlig förändring, eftersom både föreningar, företag och offentliga aktörer redan idag har väldigt mycket samverkan med framför allt Köpings och Arboga kommuner.

Processen med att ta fram den nya utvecklingsstrategin pågår just nu. Vi har under våren 2021 genomfört ett antal dialogmöten och workshops, där vi bland annat diskuterat förutsättningar och tänkbara målområden. Nu har vi ett färdigt utkast till en komplett strategi som är på remiss i området under september. Den nya strategin ska vara klar 15 oktober 2021.