Leader Mälardalen 2023-2027

Leader Mälardalen har prioriterats av Jordbruksverket och tilldelats en budget för programperioden 2023-2027! 43,5 miljoner kronor kommer vi att ha till vårt förfogande för att stötta lokal utveckling i vårt område under dessa år!

Leader Mälardalen avslutade hösten 2021 arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för vårt Leaderområde. I arbetet utgick vi från behoven och förutsättningarna i området och enades om vad vi ska arbeta med och vilka mål vi ska uppnå i den kommande verksamhetsperioden 2023-2027.

Ni som bor, lever och verkar i Leaderområdet vet bäst vilka förutsättningar och behov som finns lokalt hos er och därför har era åsikter varit mycket viktiga i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi. Vi har på olika sätt försökt samla in en bred bild av områdets behov och möjligheter. Vi har även velat skapa engagemang och delaktighet i lokal utveckling och även inspirera till idéer och nätverkande i Leaderområdet.

Den nya utvecklingsstrategin kommer liksom nuvarande strategi att fungera som Leader Mälardalens styrande dokument. Det är innehållet i strategin som styr vilka projekt som ska stöttas av Leader Mälardalen. Strategin utgår från områdets förutsättningar, har samordnats med andra planer och målsättningar inom Leaderområdet och är framför allt väl förankrad hos er som bor lever och verkar i Leaderområdet.

Leader Mälardalens område består idag av södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, Arboga, Köpings, Hallstahammars, Västerås (utanför Västerås tätort) och Enköpings (utanför Enköpings tätort), Håbo och Upplands-Bro kommuner. I perioden 2023-2027 kommer även Kungsörs kommun att ingå i Leader Mälardalen. Det är en naturlig förändring, eftersom både föreningar, företag och offentliga aktörer redan idag har väldigt mycket samverkan med framför allt Köpings och Arboga kommuner.

Under 2021 var det till och med september möjligt att på olika sätt vara med och påverka innehållet i strategin. Vi hade ett antal öppna dialogmöten under vintern och våren 2021, hade en enkät tillgänglig på vår webbsida, samt hade olika versioner av strategin ute på remiss och tillgänglig på webbsidan, för att så många som möjligt skulle få möjlighet att bidra till innehållet i strategin. 

Under hösten 2022 arbetar vi fram de sista detaljerna för att kunna skicka in till Jordbruksverket i oktober och sedan påbörja vår nya verksamhet i januari 2023!

Läs den färdiga strategin här: 

Lokal utvecklingsstrategi Leader Mälardalen 2023-2027