Urvalskriterier

För att komma ifråga för stöd från Leader måste projekten leva upp till vissa grundförutsättningar:

Projektet:

 • Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad generellt.
 • Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad inom ett geografiskt område.
 • Moderniserar traditionellt ”know-how” (färdigheter och kunskaper).
 • Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter.
 • Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten.

Här finns hela dokumentet med de Absoluta villkoren.

Leader Mälardalen har också ett antal urvalskriterier som används för att bedöma om projektet ska beviljas och som också behöver beskrivas i ansökan:

 • Samverkan – vilka samverkar i projektet och hur?
 • Lokal förankring – efterfrågas projektet lokalt och hur bidrar man lokalt till projektets genomförande?
 • Kostnadseffektivitet – vad får vi för pengarna?
 • Genomförandekapacitet – vem gör vad och hur?
 • Bestående resultat – vilka blir de långsiktiga effekterna?
 • Insatsområdets mål – hur bidrar projektet till att uppnå målen i strategin?

När LAG bedömer projekten använder de en mall för Urvalskriterier där varje Urvalskriterium poängsätts och viktas. För att beviljas stöd från Leader Mälardalen måste projektet uppnå minst 250 poäng av 500 möjliga.

Här finns urvalskriteriemallen som LAG använder.