Mål och Indikatorer

Integration

Övergripande mål

Alla projekt som beviljas pengar från Leader Mälardalen ska medverka till att uppnå något eller några av målen i strategin. Strategin har ett övergripande mål, som är detsamma som för EU 2020: Smart, hållbar, inkluderande tillväxt.

Horisontella Mål

Leader Mälardalen har tre horisontella mål, som ska beaktas i alla Leaderprojekt som beviljas. Dessutom är det önskvärt att projekten även arbetar aktivt med något av de horisontella målen. Med beakta avses att projektägaren i hela projektgenomförandet gör val i enlighet med horisontella målen och med arbeta aktivt avses att projektet innehåller ett aktivt arbete med att också åstadkomma förbättring i enlighet med de horisontella målen.

Jämställdhet

Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Vi vill skapa förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Integration och mångfald

Integration och mångfald handlar om att ta vara på den kompetens som finns bland personer med utländsk bakgrund, men också andra personer som av olika anledningar inte är integrerade i vårt samhälle eller arbetsliv. Det handlar om människors möjlighet att delta i samhällets alla delar på lika villkor.

Miljö

Miljö handlar både om hållbarhet, miljöeffektivisering och återvinning, liksom förnyelsebara energikällor, innovativa lösningar för att ta vara på vår miljö, men också att behålla och skapa hälsosamma miljöer. Vår ambition är att möta lokala behov med fokus på miljö, samt minska negativ resurs- och energipåverkan. Målet kan på så sätt fungera som drivkraft för hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.

Insatsområdenas mål och indikatorer

Varje insatsområde har ett antal egna mål och indikatorer där nya arbetstillfällen är ett av de viktigaste. Nedan finns en matris med alla mål och indikatorer för respektive insatsområde.

Insatsområde Social inkludering

Fond Mål Indikator Målvärde
Landsbygds-fonden 1 Minskat socialt utanförskap

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nya och/eller utvecklade mötesplatser/nätverk

10

 

 

15

2 Att unga inkluderas i områdets utvecklingsarbete

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal unga deltagare i projekt/delprojekt

10

 

 

500

3 Ökad anställningsbarhet för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal personer som har gått från arbetslöshet till arbete eller utbildning

10

 

 

5

4 Fler arbetstillfällen

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nyskapade arbetstillfällen

10

 

 

10

5 Ett ökat intresse för entreprenörskap i olika former

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal deltagare i projekt/delprojekt som syftar till målet

5

 

 

100

Social-fonden 1 Stärkt anställningsbarhet hos kvinnor och män som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal arbetslösa deltagare och långtidsarbetslösa som är i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd

10

 

 

42

2 Stärkt anpassningsförmåga för sysselsatta kvinnor och män på arbetsmarknaden

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal anställda, inklusive egenföretagare, med förbättrad arbetsmarknadssituation, efter avslutad åtgärd

2

 

 

20

 

Insatsområde Lokal utveckling

Fond Mål Indikator Målvärde
Landsbygds-fonden 1 Utveckla områdets natur- och kulturresurser

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antalet nya och/eller utvecklade lokala besöksmål

20

 

 

20

2 Fler nya och/eller utvecklade mötesplatser/nätverk

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nya och/eller utvecklade mötesplatser/nätverk

20

 

 

20

3 Utökad lokal service och tillgänglighet

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nya och/eller utvecklade servicepunkter

10

 

 

5

4 Fler arbetstillfällen

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antalet nyskapade arbetstillfällen

10

 

 

10

Regional-fonden 1 Ökat intresse för entreprenörskap

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nyskapade arbetstillfällen

 

Antal nystartade företag

6

 

 

1

 

 

1

2 Stärkt koppling eller minskad polarisering mellan stad och land Antal projekt/delprojekt som syftar till målet 5
Socialfonden 1 Minskat socialt utanförskap

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antalet deltagare i projekt som syftar till målet

 

Antal nya och/eller utvecklade mötesplatser/nätverk

10

 

 

200

 

 

10

2 Stärkt anställningsbarhet hos kvinnor och män som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal arbetslösa deltagare och långtidsarbetslösa som är i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd

2

 

 

15

3 Stärkt anpassningsförmåga för sysselsatta kvinnor och män på arbetsmarknaden

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal anställda, inklusive egenföretagare, med förbättrad arbetsmarknadssituation, efter avslutad åtgärd

1

 

 

5

 

Insatsområde 3 Entreprenörskap och innovation

Fond Mål Indikator Målvärde
Landsbygds-fonden 1 Ökat nyföretagande på landsbygden

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nystartade företag

10

 

 

5

2 Fler arbetstillfällen

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nyskapade arbetstillfällen

5

 

 

15

3 Nya och utvecklade produkter och tjänster

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nya och/eller utvecklade produkter och/eller tjänster

20

 

 

10

Regional-fonden 1 Stärkt entreprenörskap och företagande i området

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nystartade företag

5

 

 

1

2 Ökad sysselsättning i små och medelstora företag i området

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nyskapade arbetstillfällen

1

 

 

1

3 Personers innovativa idéer inom olika områden tas tillvara

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

5
4 Fler företag som startas och drivs av unga

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nya företag som drivs av unga

5

 

 

5

5 Fler lokala turismsatsningar

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nyskapade arbetstillfällen

 

Antal nya och/eller utvecklade lokala turismsatsningar

10

 

 

1

 

 

10

 

Insatsområde 4 Klimat, energi och miljö

Fond Mål Indikator Målvärde
Landsbygds-fonden 1 Fler företag som förverkligar innovativa idéer kring klimat- och energifrågor

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal nyskapade arbetstillfällen

 

Antal företag som förverkligar innovativa idéer kring klimat- och energifrågor

10

 

 

7

 

 

5

2 Ökad kunskap om och intresse för energi- klimat och miljömässig hållbarhet

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal deltagare i projekt som syftar till målet

5

 

 

100

Regional-fonden 1 Fler företag som förverkligar innovativa idéer kring klimat- och energifrågor

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal företag som förverkligar innovativa idéer kring klimat- och energifrågor

 

Antal nyskapade arbetstillfällen

5

 

 

2

 

 

 

1

2 Ökad kompetensnivå inom energiområdet

Antal projekt/delprojekt som syftar till målet

 

Antal deltagare i projekt som syftar till målet

5

 

 

 

100