Fem nya projekt beviljade!

20 juni, 2018

På LAG-mötet 11/6 beviljades fem nya Leaderprojekt tillsammans drygt 4 miljoner kronor i stöd!

Projekt Lungers Hamn, i Arboga kommun, syftar till att utveckla hamnen i Lunger till ett sammanhållet område för båtliv och rekreation och därmed göra den attraktiv både för boende i bygden och för besökare. Projektet ska skapa 40 nya båtplatser, gästhamn för 20 båtar, sex ställplatser för husbilar samt en servicebyggnad för besökande.

Härnevi Mötesplats, i Enköpings kommun, syftar till att göra Härnevibygden attraktiv för att flytta in och stanna kvar. Projektet ska utveckla Härnevi idrottsplats, dels genom en anläggning med fokus på barn och ungdomar, med ett torg med sittplatser under tak, grillkåta, grillplats samt pulkabacke och motionsspår med ett mindre naturgym, dels genom anläggning av bouleplaner.

Mötesplats Björnbo Gård, i Enköpings kommun, ska etablera en mötesplats för barn och ungdomar med djur och naturintresse på Björnbo Gård, en fritidsgård med hästar, smådjur och friluftsverksamhet öppen för alla. Gårdens verksamhet använder 4H:s metod att förmedla kunskap (Huvud), medkänsla (Hjärta), färdigheter (Hand) och ett hälsosamt liv (Hälsa) med visionen Lära genom att göra på ett säkert sätt. Projektet syftar till att öka den sociala gemenskapen och minska det sociala utanförskapet.

Biogas Västra Mälardalen 1.0, i Köpings kommun, ska i samverkan mellan kommunen och ett antal lantbrukare i Västra Mälardalen undersöka förutsättningarna för en ekologiskt hållbar och ekonomiskt lönsam lokal produktion av biogas från lantbrukets restresurs gödsel.

Academy Adventure Leader syftar till att, i samverkan mellan Leader Mälardalen, Leader Nedre Dalälven, samt tre Leaderområden i Litauen stärka unga i våra områden genom att utveckla deras entreprenöriella förmåga och introducera dem för nya möjligheter, aktiviteter, kulturer och människor. Projektet kommer att genomföras både i Sverige och i Litauen och bestå av två sommarakademier med fokus på äventyr och entreprenörskap.